simply made by: juen!
zapraszam do komentowania oraz requestowania nowych serwerow! link do forum
0) { foreach ($array as $k => $v) { if (is_array($v)) { foreach ($v as $k2 => $v2) { if ($k2 == $on) { $sortable_array[$k] = $v2; } } } else { $sortable_array[$k] = $v; } } switch ($order) { case SORT_ASC: asort($sortable_array); break; case SORT_DESC: arsort($sortable_array); break; } foreach ($sortable_array as $k => $v) { $new_array[$k] = $array[$k]; } } return $new_array; } global $poppoz; $r="12"; if (isset($_GET['n'])) $ni=urldecode($_GET['n']); else $ni="------------------"; if (!file_exists("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d").".txt")) { copy("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d",time()-(24*60*60)).".txt","/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d").".txt"); } $f=file("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d").".txt"); $f0=file("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d",time()-(24*60*60)).".txt"); $f1=file("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d",time()-(24*60*60*3)).".txt"); $f2=file("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d",time()-(24*60*60*5)).".txt"); $f3=file("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d",time()-(24*60*60*10)).".txt"); function szukaj($fff,$n,$po,$pk) { $poz="+?"; $pkt=$pk; for($k=0;$k$poz) $poz=''.$poz.''; elseif ($poppoz<$poz) $poz=''.$poz.''; $poppoz=$pozz; return "POZ: ".$poz." PKT: ".$pkt; } ?>
1 && $_GET['sort']<12) { $baza=array_sort($baza,(($_GET['sort'])-1),SORT_DESC); } ?> '; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; echo ''; } ?>
Poz. Gracz
Punkty
Zmiana od 1 doby
Zmiana od 3 dni
Zmiana od 5 dni
Zmiana od 10 dni
'; if ($nazwa==$ni) echo '
'; if (strlen($ke)==1) $ke="0".$ke; if (isset($_GET['sort']) && $_GET['sort']!=1) echo '('.$ke.') ' ; echo str_replace("\n",'',$pozycja).'.'; echo '
'; echo ''.$nazwa.''; echo ''; if ($nazwa==$ni) { echo '

'; $doba=24*60*60; $czas=time()-$doba; $z=0; $poppoz=$pozycja; while (1) { if (!file_exists("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d",$czas).".txt")) break; $p=file("/home/juenizer/bw/r".$r."/".date("y-m-d",$czas).".txt"); echo date("y-m-d",$czas)." -> "; echo szukajpozpkt($p,$nazwa); echo '
'; $czas=$czas-$doba; if ($z==100) break; $z++; } echo '
'; } echo '
'; echo $punkty; $pktsum+=$punkty; echo '
'; $ug=$b[4]; if ($ug==0) echo '-- '; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.'↑'; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.'↓'; echo '     '; $ug=$b[3]; if ($ug<10 && $ug>0) echo ' '; if ($ug==0) echo '  0'; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.''; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.''; echo '
'; $ug=$b[6]; if ($ug==0) echo '-- '; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.'↑'; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.'↓'; echo '     '; $ug=$b[5]; if ($ug<10 && $ug>0) echo ' '; if ($ug==0) echo '  0'; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.''; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.''; echo '
'; $ug=$b[8]; if ($ug==0) echo '-- '; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.'↑'; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.'↓'; echo '     '; $ug=$b[7]; if ($ug<10 && $ug>0) echo ' '; if ($ug==0) echo '  0'; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.''; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.''; echo '
'; $ug=$b[10]; if ($ug==0) echo '-- '; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.'↑'; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.'↓'; echo '    '; $ug=$b[9]; if ($ug<10 && $ug!=0) echo ' '; if ($ug<100 && $ug!=0) echo ' '; if ($ug==0 && $b[10]<1) echo ' '; if ($ug==0) echo '  0'; elseif ($ug>0) echo '+'.$ug.''; elseif ($ug<0) echo ''.$ug.''; echo '

"; foreach ($baza1 as $key => $b){ $scroll.="top w pkt dzisiaj: ".$key.".".strtoupper($b[1])." + ".$b[3]."

"; break; } foreach ($baza as $key => $b){$stuk+=$b[3];} $scroll.="powyzsi nastukali dzisiaj ".$stuk." punktow!

"; $stuk=0; foreach ($baza as $key => $b){$stuk+=$b[9];} $scroll.="w 10 dni zdobyto ".$stuk." punktow!"; ?>